Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ATO Marketing
Definities
1. ATO Marketing: ATO Marketing, gevestigd te Lijnden onder KvK nr. 77932234.
2. Klant: degene met wie ATO Marketing een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: ATO Marketing en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ATO Marketing.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die ATO Marketing hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die ATO Marketing hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ATO Marketing te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door ATO Marketing vastgesteld op grond van
de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ATO Marketing, geldend voor de
periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door ATO Marketing een totaalbedrag zijn overeengekomen,
is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan
worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. ATO Marketing is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient ATO Marketing de klant tijdig te laten
weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. ATO Marketing heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal ATO Marketing prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met ATO Marketing op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ATO Marketing gerechtigd een rente
van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan ATO Marketing.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ATO Marketing zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van ATO Marketing op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ATO Marketing, dan
is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ATO Marketing te betalen.
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van ATO Marketing die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van ATO Marketing de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor ATO Marketing enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
Uitvoering van de overeenkomst
1. ATO Marketing voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uit.
2. ATO Marketing heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ATO Marketing tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat ATO Marketing tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening
van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan ATO Marketing.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ATO Marketing de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ATO Marketing redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor

vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de

klant.
Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen ATO Marketing en de klant wordt aangegaan voor de duur van 3 Maanden,
tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet de klant ATO Marketing schriftelijk in gebreke stellen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart ATO Marketing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door ATO Marketing geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door ATO Marketing geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ATO Marketing daarvan zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen ATO Marketing uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat ATO
Marketing in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat ATO Marketing gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan ATO Marketing.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ATO Marketing ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als ATO Marketing een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ATO
Marketing verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid
ATO Marketing
1. ATO Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover
die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien ATO Marketing aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. ATO Marketing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien ATO Marketing aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van ATO Marketing vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ATO Marketing toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door ATO Marketing niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ATO Marketing in verzuim is.
3. ATO Marketing heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien ATO
Marketing kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ATO
Marketing in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan ATO
Marketing kan worden toegerekend in een van de wil van ATO Marketing onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van ATO
Marketing kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ATO Marketing 1 of meer verplichtingen naar
de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ATO Marketing er weer
aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. ATO Marketing is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als
het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
1. ATO Marketing is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ATO Marketing zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ATO Marketing.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat ATO Marketing bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ATO Marketing is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 april 2020.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://ato-marketing.com.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Bent u er al uit?

Dan kunt u een afspraak plannen.